تبلیغات
دبیرستان امام رضا (ع) منطقه 14 تهران میدان شهید كلاهدوز - تاریخ ادبیات 2 (تمام سوالها از درس 4 تا 10)
دبیرستان امام رضا (ع) منطقه 14 تهران میدان شهید كلاهدوز
ولایت فقیه سنگ‏بناى نظام جمهوری اسلامی است و بر هر فرد لازم است این اصل را خوب بشناسد .
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگمدیر وبلاگ :محمد خبازی علوی
نظرسنجی
میزان رضایت از وبلاگ مدرسه


فقط  دوم  انسانی ها

درس چهارم

97- دوره اوج تاریخ نویسی كدام دوره بود؟

98-كتاب تاریخ جهانگشا اثر كیست؟

99-مجموعه علمی-فرهنگی ربع رشیدی درتبریز به همت چه كسی تأسیس شد؟

100-مهم ترین اثر خواجه رشید الدین فضل الله همدانی چه نام دارد؟

درس پنجم   

101- كدام دوره تاریخ ادبیات به دوره غزل گویی ومضمون آفرینی معروف است؟

102-چه كسانی مذهب تشیع را در ایران رسمیت دادند؟

103-سرزمین اجدادی صفویان چه شهری بود؟

104-صفویان به چه زبانی تعلق خاطر داشتند؟

105-خصوصیت شعر به ویزه پس از فرو پاشی ایلخانان و هم زمان با عصر تیموریان چگونه بود؟

106-مناطق عمده ی رشد وپرورش زبان وادبیات فارسی در زمان صفویان چه شهر ها یی بود؟

107-زبان وادببات فارسی از عصرصائب عملا به چند بخش تقسیم شده نام ببرید

108-با ادامه اشغال هند به جای زبان فارسی چه زبان هایی رایج شد؟

109-شاعر سوزوگداز لقب كیست؟

110-درمیانه ی سده دهم هجری  درقصبه بافق زاده شد ؟

111-وحشی بافقی در چه شهری در گذشت ؟

112-خصوصیت وحشی بافقی چه بود؟

113-دو مثنوی وحشی بافقی را نام ببرید؟

114-وحشی بافقی چه كتاب هایی رابه طریقه نظامی سرود؟

115-بیشترین شهرت شاعری وحشی بافقی در چیست؟

116-مثنوی ناتمام وحشی چه نام داردوچه كسی آن را كامل كرد ؟

117-شعر زیر از كیست ودر چه قرنی می زیست؟

بس كه دادم همه جا شرح دلارایی او         شهر پر گشت زغوغای تماشایی او

118-پدر مرثیه سرایی كیست؟

119-شعرفارسی در چه عصری از كو چه وبازار سر درآورد؟و نزدپیشه وران وبازاریان قرار گرفت؟

120-محتشم كاشانی به توصیه چه كسی به اشعار دینی رو آورد؟

121-كدام شعر محتشم معروف است؟

122-شعر زیر از كیست وموضوع آن چیست؟

باز این چه شورش است كه درخلق عالم است        باز این چه نوحه وچه عزاوچه ماتم است

123- محتشم كاشانی در سرودن چه قالب شعری شهرت دارد؟

124-چه شاعرانی از سبك محتشم پیروی كرده اند؟

125-شاعری محتشم كاشانی دو رویه دارد رویه دوم آن چیست؟

126-محتشم كاشانی در اصل چگونه شاعری است؟

127-مجموعیه غزلیات محتشم كاشانی چه نام دارد وزمینه اصلی آن چیست؟

درس ششم

128-آفریننده معنا ومضمون چه كسی است؟

129-میرزا ابو طالب كلیم همدانی به چه لقبی شهرت داشت ؟

130-كلیم همدانی نزد چه كسی عنوان ملك الشعرایی را گرقت ؟

131-كلیم همدانی در اواخرعمر مامور به نظم كشیدن چه كتابی شد؟

132-شهرت كلیم همدانی بیشتر در چیست ؟

133-خلاق المعانی ثانی لقب كیست ؟

134-شعر زیر از كیست ودر چه قرنی می زیست؟

پیری رسید ومستی طبع جوان گذشت       ضعف تن  ازتحمل رطل گران گذشت                      

135-شهسوار میدان خیال لقب كیست ؟

136-صائب تبریزی درچه شهری متولد شد ونام او چه بود؟

137-شهرت میرزا محمد علی چه بود ؟

138-صائب چندسال در سفربود ودر نزد چه كسی عنو ان ملگ الشعرایی یافت ؟

139-صائب تبریزی در كجا درگذشت وآرامگاه او كجاست ؟

140-مثنوی های صائب را نام ببرید ؟

141-موضوع قصاید صائب چیست ؟

142-شعر زیر از كیست ودرچه قرنی می زیست  ؟

روزكاری شد زچشم اعتبار افتاده ام          چون نگاه آشنا از چشم یار افتاده ام

143-نقش بندی از دیار هند لقب كیست ؟

144-در عظیم آباد هند به سال 1054هجری كودكی دیده به جهان گشود كه او را……………… نام نهادند.

145-اثر منثور بیدل عظیم آبادی چه نام دارد؟

146-مثنوی های بیدل عظیم آبادی چیست؟

147-بیشترین شهرت بیدل در هند & افغانستان&تاجیكستان وایران به چه علت است ؟

148-خصوصیت غزلیات بیدل عظیم آبادی چیست ؟

149-پهلوان شاعران سبك هندی  د ر ایران وخارج از ایران چه كسی است؟

150-خصوصیات اشعار بیدل چیست؟

151-شعر زیر از كیست ودر چه قرنی می زیست ؟

دلیل كاروان اشكم آه سرد را ماند            اثر پرداز داغم فرد صاحب درد را ماند

درس هفتم

152-عصر0 00 000 ازآن به عنوان مرحله ی اشتغال به تازه نویسی یاد می شود.

153-پایه نثر ساده در ایران  در چه زمانی نهاده شد ؟

154-نثر فنی در عصر قائم مقام بر پایه چه کتاب هایی صورت می گرفت ؟

155-لقب میرزا ابوالقاسم فراهانی چه بود واین لقب را چه زمانی به دست آورد ؟

156-خصوصیت شعرونثر قائم مقام فراهانی چه بود ؟

157-او ظاهرا ادامه دهنده ی شیوه ی سعدی در گلستان است ودر قرن 12یا سال 1193 هجری قمر ی متولد شد.

158- موضوع  منشآ ت قائم مقام فراهانی چیست ؟

159-كتاب حاجی بابا اصفهانی اثر كیست ؟

160-جیمز موریه اصلا اهل كجا بود و بعد تبعه چه كشوری شد ؟

161-موضوع كتاب حاجی بابای اصفهانی چیست؟

162-خصوصیت نثر كتاب حاجی بابای اصفهانی چیست ؟

163-مولف كتاب  مسالك المحسنین كیست ؟

 164-خصوصیت كتاب مسالك المحسنین چیست ؟

165-مو لف كتاب سیاحت نامه ابراهیم بیك كیست؟

166-سیاحت نامه ابراهیم بیك رمانی ………… وخواندنی وشیرین است.

167- مولف كتاب شرح زندگانی من كیست وموضوع آن چیست؟

درس هشتم

168-عصر هاتف به دوره …………… از سبك هندی معروف است.

169سقوط صفویان به دست چه كسی صورت گرفت ؟

170-چرا كار انجمن ادبی مشتاق اهمیت دارد ؟

171-اصفهان در زمان صفویان  چنان اهمیت یافت كه به لقب …………… معروف شد.   

  درس نهم

172-شعر شناس دیر پسند لقب كدام شاعر بود؟

173-قصایدوغزلیات آذربیگدلی بیشتر بر چه شیوه ای است؟

174-آذر بیگدلی در مثنوی یوسف وزلیخا در برخی موارداز كدام سبك  استفاده نموده است؟

175-چرا به آذر بیگدلی آذر دیر پسند می گفتند ؟

176-شاعر ترجیع بند لقب كیست ؟

177-هاتف در شهر-----زاده شد اما نیاكان اوكه به سادات حسینی انتساب داشتند از----به این شهر مهاجرت كرده بودند.

178-.هاتف اصفهانی فنون طب وحكمت وریاضی وفنون شعروادب را نزد چه كسانی فرا گرفت ؟

179-هاتف اصفهانی در دیوانش از كدام استادان  خود ستایش نموده است ؟

180-پیشه اصلی هاتف اصفهانی چه بود ؟

181-به چه اشعاری اخوانیات می گویند ؟

182-هاتف اصفهانی به چه زبان هایی شعر می سرود ؟

183-هاتف در غزل از چه كسانی پیروی می كرد ؟

184-شعر زیر از كیست واز كدام قصیده  او  محسوب می شود ؟

سحر از كوه خاور تیغ ا سكندر چو شد پیدا----عیان شدرشحه ی خون از شكاف جوشن دارا

185-شعر زیر از كیست ودر ستایش كیست وبر وزن قصیده كیست ؟

بر آمد قیر گون ابری زروی نیلگون دریا----چو رای عاشقان گردان چو طبع بی دلان شیدا

186-شعرزیر از كیست وكدام خصوصیت شعرش را بیان می كند

خار بدرودن به مژكان.خاره بشكستن به دست---سنگ خاییدن به دندان كوه ببریدن به چنگ

187-كدام قالب شعری هاتف اصفهانی در زمره ی نامو ر ترین اشعارمستقل زبان فارسی شمرده شده است؟

188-خصوصیت ترجیع بندهاتف اصفهانی چیست؟

189-غزل سرای عارف لقب كیست؟

190-از لحاظ طرز وشیوه شاعری واپسین شاعر طرز هاتف ومشتاق می باشد كه در شیوه غزلسرایی از سعدی وحافظ پیروی می كرد

191-در عتبات دیده به جهان گشود سواد نداشت ولی با انسی كه به حافظ و سعدی داشت به رموز غزل پردازی دست یافت.

192-تخلص فروغی بسطامی ابتدا چه بود وبعد چه شد؟

193-هنر فروغی در چیست و سرمشق او دراین كار كیست؟

194-عصر ………به دوره بازگشت ادبی معروف است.

درس دهم

195-وضع شعر در عصر صبا چگونه بود؟

196-در دوره  صفویان شعر بیش تر در میان چه كسانی رایج بود؟

197-مؤلف كتاب العجم فی معاییراشعار العجم كیست؟

198-مؤلف كتاب براهین العجم كیست؟

199-تخلص ملا احمد نراقی چه بود؟

200-آثار ملا احمد نراقی را نام ببرید؟

201- تخلص میرزا محمود مازندرانی چه بود؟

202-میرزا محمود مازندرانی در مورد كدام امام شعر سرود؟

203-تخلص حاج ملاهادی سبزواری چیست ؟

204-اثر حاج ملا هادی سبزواری چه نام دارد؟

205-میرزا حبیب خراسانی كه بود؟

206-مهم ترین تغییر جغرافیایی در حوزه شعرو ادب در عصر صبا چه بود؟

207-یكی از شاعران عصر نادری كه به ستایش نا درشاه پرداخت كیست؟

208-آثار میرزا مهدی خان را نام ببرید؟

209-چه كسی نخستین گروه محصلان ایرانی را به خارج اعزام داشت؟

 210- كدام وزیر محمد شاه قاجار شاعر بود و به شعر علاقه نشان می داد؟

211-شاعران عصر صبا به چند دسته تقسیم می شوند؟

212-قالب و محتوا ی  شعر عصر صبا چه بود؟

213-پرچمدار بازگشت  ادبی كدام شاعر بود؟

214- شاخص ترین شاعر سبك بازگشت كیست؟

215-صبای كاشانی چه زمانی عنوان ملك الشعرایی یافت؟

216-تخلص محمد حسین خان چه بود؟

217-صبای كاشانی در چه قالب های شعری شعر می سرود؟

218-آثار صبای كاشانی را نام ببرید؟

219-كتاب گلشن صبا از چه كتابی تقلید شده است؟

220-بحر ووزن و موضوع شهنشاه نامه صبای كاشانی چیست؟

221-مضمون قصاید صبای كاشانی چیست؟

222-محتوبات غزلیات صبای كاشانی چیست؟

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 20 دی 1389
یکشنبه 26 شهریور 1396 04:06 ب.ظ
Hi this is kind of of off topic but I was wanting to
know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.

I'm starting a blog soon but have no coding know-how so I wanted to get guidance from someone with experience.
Any help would be enormously appreciated!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید


دریافت كد گالری عكس در وب

خطاطی نستعلیق آنلاین